Re­ke­ti­ranje i u škol­skim klu­pa­ma

0

Na­silje me­đu mla­đim ma­lolje­tni­ci­ma, škol­skim vršnjaci­ma, u sve ve­ćoj je ek­span­zi­ji i to­ga svi či­ni­oci u druš­tvu mo­ra­ju bi­ti svje­sni, ka­ko bi pro­na­šli naj­bolji na­čin da se ta po­ja­va u bu­du­ćnos­ti eli­mi­ni­še.

Ovo je, izme­đu os­ta­log, re­če­no to­kom okru­glog sto­la na te­mu „Mla­di i kri­mi­nal“, ko­ji su za­je­dni­čki or­ga­ni­zo­va­li CJB Is­to­čno Sa­ra­je­vo i op­šti­na Pa­le, uz ocje­nu da se mo­ra brzo i efi­ka­sno dje­lo­va­ti ka­ko pos­to­je­će bla­že po­ja­ve ne bi vre­me­nom pre­ra­sle u ozbiljne pre­krša­je sa te­žim posljedi­ca­ma.

– Ako za­tvo­ri­mo oči pred po­ja­va­ma na­silja me­đu vršnjaci­ma, to se ne­će za­vrši­ti sa­mo na gur­kanju, štip­kanju i me­đu­so­bnom vri­je­đanju, već će pre­ras­ti u mno­go ozbiljni­je pro­ble­me. Uos­ta­lom, već smo svje­do­ci i svo­je­vrsnog re­ke­ti­ranja da uče­ni­ci je­dni dru­gi­ma na­pla­ću­ju pro­laz u ško­lu. Činjeni­ca je da je tu ri­ječ o ri­jet­kim slu­ča­je­vi­ma i izno­si­ma do pe­de­set fe­nin­ga, ali je alar­man­tno da to ra­de mla­đi osnov­ci – re­kla je psi­ho­log-pe­da­gog u je­dnoj od is­to­čno­sa­ra­jev­skih osno­vnih ško­la Mir­ja­na Kne­že­vić oci­je­ni­la je Kne­že­vi­će­va.

Ona je izni­je­la za­brinjava­ju­ći po­da­tak da se od 900 an­ke­ti­ra­nih osno­va­ca u Srpskoj, čak de­set od­sto izja­sni­lo da ne bi zna­li ko­me bi se obra­ti­li ako bi bi­li žrtve na­silja.

– To je po­ra­ža­va­ju­ći po­da­tak i za me­ne je čak zas­tra­šu­ju­će da na­ši uče­ni­ci to ne zna­ju, a to, opet, na­me­će pi­tanje da li je tu za­ta­ji­la po­ro­di­ca, ško­la, ili druš­tvo u cje­li­ni – re­kla je Kne­že­vi­će­va.

Ona je oci­je­ni­la da se pro­je­kti u ovom se­gmen­tu mo­ra­ju spro­vo­di­ti u kon­ti­nu­ite­tu i uz učeš­će svih či­ni­la­ca u druš­tvu, jer je ri­ječ o slo­že­noj pro­ble­ma­ti­ci ko­ja za­hti­je­va ta­kav pris­tup.

Na okru­glom sto­lu su ipak izne­se­ni i po­da­ci ko­ji upu­ću­ju na to da je broj pre­krša­ja u oblas­ti ja­vnog re­da i mi­ra u ko­ji­ma su uče­sni­ci ma­lolje­tna li­ca u opa­danju, a izne­se­na je i ide­ja da se for­mi­ra va­spi­tna or­ga­ni­za­ci­ja, ko­ju bi či­ni­li stručnjaci iz ra­znih oblas­ti, a ko­ja bi mo­gla do­pri­ni­je­ti smanjenju po­ja­va ma­lolje­tni­čke de­li­kven­ci­je.

Ro­di­telji

– S ob­zi­rom na to da po­li­ci­ja ne­ma na­či­na da dje­lu­je pre­ma mla­đim ma­lolje­tni­ci­ma ne­op­ho­dno je uves­ti pra­ksu da ro­di­telji od­go­va­ra­ju za ne­pri­mje­re­no po­na­šanje dje­ce – is­ta­kla je Mir­ja­na Kne­že­vić.

Glas Srpske

Прати тему
Обавијeсти мe о
0 Коментара
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare