Opština Pale: Oglas, javni pozivi i uvid

0

Na  osnovu člana 15. Zakona  o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/06), Odluke o uslovima i načinu prodaje neizgrađenog građevinsdkog zemljišta u državnoj svojini,broj: 01-022/85 od 28.10.2011. godine i člana 6. Pravilnika o  postupku javnog nadmetanja za prodaju građevinskog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 14/07) načelnik  opštine Pale raspisuje,

O G L A S
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini

1. Opština Pale prodaje  gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini na lokalitetu:

1.1. Plan parcelacije „Koran 3 “ –   katastarska opština Pale / n.p. Pale Grad/

– građevinska parcela  –  k.č.broj 612/97
/ k.č.br.1736/17 / u površini od 964 m2,
– građevinska parcela  –  k.č.broj 612/98
/ k.č.br.1736/18 / u površini od 1003 m2,
– građevinska parcela   k.č.broj 612/99
/ k.č.br.1736/19 / u površini od  783 m2,
– građevinska parcela  –  k.č.broj  612/100
/ k.č.br.1736/20 / u površini od 862 m2.

2. Prodaja označenog građevinskog  zemljišta, izvršiće se putem javnog nadmetanja- licitacije, koja će se održati  u  Opštini Pale, sala Skupštine opštine, dana 29.11.2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.

3. Početna prodajna cijena  neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđuje se prema stambeno-poslovnim zonama koje su određene Odlukom o građevinskom zemljištu, i to:   
za  neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1. 1. ovog oglasa, a  koje se nalazi u  trećoj stambeno-poslovnoj  zoni građevinskog zemljišta u iznosu od 40,00 KM po 1 m2 zemljišta.

4. Na zemljištu iz tačke 1. 1.  ovog oglasa   predviđena je izgradnja stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja spratnosti P+3 , gabarita 22,00 h 16,00.
5. Svi zainteresovani učesnici licitacije mogu da učestvuju na licitaciji za sve navedene građevinske parcele ili za pojedinačno određene parcele.
Za učešće u postupku licitacije učesnik je dužan uplatiti  jednokratni iznos  kaucije 4.100,00 KM za učešće na licitaciji za zemljište. i to na žiro račun opštine broj: 562-01200000033-02 sa naznakom „Kaucija za licitaciju“..

6. Prodajnu cijenu  navedenog zemljišta učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor dužan je uplatiti u roku od 15 /petnaest/ dana nakon zaključenog postupka licitacije, a predaja zemljišta u posjed izvršiće se u roku od 7 /sedam/ dana od dana uplate kupoprodajne cijene o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji u posjed.

7. Postupak licitacije sprovešće Komisija za prodaju  građevinskog zemljišta  koju je imenovala Skupština opštine Pale.

8. Zainteresovana lica mogu izvršiti   razgledanje zemljišta, te izvršiti uvid u potrebnu dokumentaciju, svakog radnog dana u vremenu od 11,00 do 14,00 časova u Opštini Pale, kancelarija  br. 21.

Rok  za podnošenje prijava  za učešće  u  licitaciji je 28.11.2011. godine.

N A Č E L N I K
Slobodan Savić

 

 


 

 

Javni uvid- deponija komunalnog otpada

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti prirode- prečišćeni tekst, ( Službeni glasnik RS broj 113/08) i članom 35. Zakona o zaštiti životne sredine- prečišćeni tekst ( Službeni glasnik RS br. 28/07, 41/08 i 29/10) u postupku izdavanja ekološke dozvole za rad deponije komunalnog otpada „Stanišića dolovi“ Pale,  obezbjeđuje se učešće zainteresovanoj javnosti, putem javnog uvida u navedeni zahtjev i dokumentaciju.

Zainteresovanoj javnosti omogućava se uvid u  zahtjev i dokumentaciju prostorijama opštine Pale, u trajanju od 15.11. 2011. do 15.12. 2011. god.

Zahtjev JP „Komunalno“ a.d. Pale, za izdavanje ekološke dozvole za deponiju komunalnog otpada „Stanišića dolovi“ Pale i priložena dokumentacija mogu se pogledati u zgradi opštine Pale, kancelarija br. 22.

Mišljenja i primjedbe mogu se dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove opštine Pale, kancelarija 22. u roku od 30 dana od dana objavljivanja prijedloga Odluke u sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj ploči opštine Pale.

N A Č E L N I K
Slobodan Savić

 

 


 

 

Javni poziv
za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Pale za 2012. godinu za kulturu

I
Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava iz budžeta Opštine Pale za 2012. godinu  za kulturu udruženjima i organizacijama koje imaju sjedište na području opštine Pale, a programe realizuju u interesu i na području opštine.
Pravo učešća imaju:
–    ustanove u kulturi,
–    samostalni umjetnici,
–    umjetničke organizacije,
–    građani i udruženja,
–    pravna i fizička lica koja obavljaju kulturnu djelatnost

II
Kriteriji za raspodjelu sredstava u 2012. godini su:

Opšti kriteriji:
1.    Registracija institucije, odnosno organizacije podnosioca zahtjeva za dodjelu sredstava
2.    Identifikacioni broj za pravnu osobu i račun u poslovnoj banci
3.    Matični broj za fizičke osobe i otvoren račun u poslovnoj banci
4.    Prijedlog programa
5.    Finansijski i narativni izvještaj za prethodnu godinu ukoliko su bili korisnici budžeta Opštine Pale

Posebni kriteriji:

1.Dosadašnji rad ustanove/udruženja/pojedinca

a) Istorijat/biografija
b)Stručne i umjetničke reference autora
v)Broj članova udruženja
g)Broj osvojenih priznanja
d) Broj organizovanih manifestacija u prethodnoj godini

2. Kvalitet i značaj ponuđenog programa

3. Značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta

4.. Očekivani rezultati

5. Uticaj programa na lokalnu zajednicu

6. Promocija opštine na republičkom, državnom i međunarodnom nivou

III
Radi lakšeg metodološkog pristupa, propisuje se obrazac za prijavu koji sadrži:
–    naziv udruženja
–    formalne informacije o podnosiocu prijave
–    informacije o ovlaštenom licu
–    kratak opis programa
–    iznos sredstava potreban za finansiranje ili sufinansiranje
–    budžet – indikativno
–    način praćenja implementacije programa (izvještavanje)

IV
Obrazac za prijavu se može preuzeti lično u Opštini Pale, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, soba 24 ili na internet strani Opštine Pale www.pale.rs.ba.

V
Uz prijavni obrazac se prilaže:
–    Rješenje o upisu u registar za pravna lica
–    Identifikacioni broj za pravnu osobu i račun u poslovnoj banci
–    Matični broj za fizičke osobe i otvoren račun u poslovnoj banci
–    Prijedlog programa
–    Finansijski i narativni izvještaj za prethodnu godinu ukoliko su bili korisnici budžeta Opštine Pale

VI
Ocjenjivanje i izbor  prijavljenih po javnom pozivu vršiće Komisija pri Odjeljenju  za privredu i društvene djelatnosti na osnovu Pravilnika o kriterijumina, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima građana, odnosno za oblasti sporta, kulture i nevladinih organizacija.

VII
Popunjen prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom može se predati lično na protokol Opštine Pale ili putem pošte na adresu: Opština Pale, Romanijska 15, 71420 Pale, sa naznakom „Za Javni poziv za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Pale za 2012. godinu za kulturu“.

VIII
Javni poziv je objavljen na TV OSM, oglasnoj ploči Opštine Pale i opštinskoj internet strani www.pale.rs.ba.
Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja, odnosno do 25.11.2011. godine.

IX
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

PREUZMI OBRAZAC

Javni poziv
za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Pale za 2012. godinu za sport i fizičku kulturu

I
Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava iz budžeta Opštine Pale za 2012. godinu za sport i fizičku kulturu klubovima/udruženjima/ pojedincima  koji imaju sjedište na području opštine Pale, a aktivnosti realizuju u interesu i na području opštine.
Sredstva se mogu raspodjeliti za oblasti:
–    Masovna fizička kultura
–    Održavanje sportskih objekata
–    Takmičenja i memorijali
–    Takmičarski sport

II
Kriteriji za raspodjelu sredstava u 2012. godini su:

Opšti kriteriji:
1.    Registracija institucije, odnosno organizacije podnosioca zahtjeva za dodjelu sredstava
2.    Identifikacioni broj za pravnu osobu i račun u poslovnoj banci
3.    Matični broj za fizičke osobe i otvoren račun u poslovnoj banci
4.    Prijedlog programa
5.    Finansijski i narativni izvještaj za prethodnu godinu ukoliko su bili korisnici budžeta Opštine Pale

Posebni kriteriji:

1. Dosadašnji rad kluba/udruženja/pojedinca

a) Istorijat/biografija
b) Nivo takmičenja
v) Takmičarske kategorije
g) Dosadašnji rezultati
d) Broj organizovanih takmičenja u prethodnoj godini

2. Program rada

3. Metodologija/način rada/vremenski okvir (sezona i polusezona)

4. Ciljna grupa

5. Očekivani rezultati

III
Radi lakšeg metodološkog pristupa, propisuje se obrazac za prijavu koji sadrži:
–    naziv kluba/udruženja
–    formalne informacije o podnosiocu prijave
–    informacije o nosiocu prijave
–    kratak opis sportskih aktivnosti
–    iznos sredstava potreban za finansiranje ili sufinansiranje aktivnosti
–    budžet  – indikativno
–    način praćenja implementacije programa (izvještavanje)

IV
Obrazac za prijavu se može preuzeti lično u Opštini Pale, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, soba 24 ili na web strani Opštine Pale www.pale.rs.ba.
V
Uz prijavni obrazac se prilaže:
–    Rješenje o upisu u registar za pravna lica
–    Identifikacioni broj za pravnu osobu i račun u poslovnoj banci
–    Matični broj za fizičke osobe i otvoren račun u poslovnoj banci
–    Prijedlog programa
–    Finansijski i narativni izvještaj za prethodnu godinu ukoliko su bili korisnici budžeta Opštine Pale

VI
Ocjenjivanje i izbor prijavljenih po javnom pozivu vršiće Komisija pri Odjeljenju  za privredu i društvene djelatnosti na osnovu Pravilnika o kriterijumina, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima građana, odnosno za oblasti sporta, kulture i nevladinih organizacija..

VII
Popunjen prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom može se predati lično na protokol Opštine Pale ili putem pošte na adresu: Opština Pale, Romanijska 15, 71420 Pale, sa naznakom „Za Javni poziv za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Pale za 2012. godinu za sport i fizičku kulturu“.

VIII
Javni poziv je objavljen na TV OSM, oglasnoj ploči Opštine Pale i opštinskoj internet stranici  www.pale.rs.ba.
Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja, odnosno do 25.11.2011. godine.

IX
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

PREUZMI OBRAZAC

Javni poziv
za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Pale namjenjenih nevladinim organizacijama za 2012. godinu

I
Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava iz budžeta Opštine Pale za 2012. godinu  za udruženja građana (NVO)  koji imaju sjedište na području opštine Pale, a aktivnosti realizuju u interesu i na području opštine.
Pravo učešća imaju:
–    građani – pojedinci
–    udruženja građana – nevladine organizacije

II
Kriteriji za raspodjelu sredstava u 2012. godini su:

Opšti kriteriji:
1.    Registracija institucije, odnosno organizacije podnosioca zahtjeva za dodjelu sredstava
2.    Identifikacioni broj za pravnu osobu i račun u poslovnoj banci
3.    Matični broj za fizičke osobe i otvoren račun u poslovnoj banci
4.    Prijedlog programa
5.    Finansijski i narativni izvještaj za prethodnu godinu ukoliko su bili korisnici budžeta Opštine Pale

III
Radi lakšeg metodološkog pristupa, propisuje se obrazac za prijavu koji sadrži:
–    naziv udruženja
–    formalne informacije o podnosiocu prijave
–    informacije o ovlaštenom licu
–    kratak opis plana aktivnosti
–    iznos sredstava potreban za finansiranje ili sufinansiranje
–    budžet  – indikativno
–    način praćenja implementacije programa (izvještavanje)

IV
Obrazac za prijavu se može preuzeti lično u Opštini Pale, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, soba 24 ili na internet strani Opštine Pale www.pale.rs.ba.

V
Uz prijavni obrazac se prilaže:
–    Rješenje o upisu u registar za pravna lica
–    Identifikacioni broj za pravnu osobu i račun u poslovnoj banci
–    Matični broj za fizičke osobe i otvoren račun u poslovnoj banci
–    Prijedlog programa
–    Finansijski i narativni izvještaj za prethodnu godinu ukoliko su bili korisnici budžeta Opštine Pale

VI
Ocjenjivanje i izbor prijavljenih po javnom pozivu vršiće Komisija pri Odjeljenju  za privredu i društvene djelatnosti na osnovu Pravilnika o kriterijumina, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima građana, odnosno za oblasti sporta, kulture i nevladinih organizacija.

VII
Popunjen prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom može se predati lično na protokol Opštine Pale ili putem pošte na adresu: Opština Pale, Romanijska 15, 71420 Pale, sa naznakom „Za Javni poziv za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Pale namjenjenih za nevladine organizacija za 2012. godinu „.

VIII
Javni poziv je objavljen na TV OSM, oglasnoj ploči Opštine Pale i opštinskoj internet stranici  www.pale.rs.ba.
Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja, odnosno do 25.11.2011. godine.

IX
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

PREUZMI OBRAZAC

(www.palelive.com / Opština Pale)

Pretplati se
Obavijesti me o
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare