Konkursi za posao na Jahorini i na Univerzitetu IS

0

OLIMPIJSKI CENTAR “JAHORINA”
Ul. Jahorina br. 42
e-mail: pravnasluzba@oc-jahorina.com

r a s p i s u j e
KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Sezonski radnik na žičarama – 9 izvršilaca
2. Sezonski radnik na ski liftovima – 6 izvršilaca

Opšti uslovi:
– da je navršio 18 godina života,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je državljanin BiH,
– da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje traženog posla.

Posebni uslovi i kriterijumi
– IV/III stepen, mašinske ili elektro struke,
– pola godine radnog iskustva,

Izbor kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove oglasa izvršiće se nakon obavljenog intervjua.

POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– diplomu o završenom ispitu srednje škole st. IV/III – mašinske ili elektro struke,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– kopiju lične karte ili prijave o mjestu prebivališta,
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje da nije potvrđena optužnica i izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili zatvor do 5 godina,
– dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrda o radnom stažu ili ovjerena kopija radne knjižice).

Dokumenti moraju biti ovjerene kopije.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave sa potpunom dokumentacijom mogu se dostaviti na adresu A.D. OC „Jahorina“Pale, Poslovna zgrada br.42.- Jahorina, sa naznakom „Prijava na Konkurs – sezonski radnik na žičarama/sezonski radnik na ski liftovima“.


ENERGOINVEST a.d.
Hotel „KOŠUTA“
71423 Jahorina

KONKURS
za popunu radnih mjesta

R.br  Radno mjesto    Br. Izvršilaca   Vrijeme trajanja radnog odnosa
1.    Šef recepcije    1 izvršilac    (neodređeno vrijeme)
2.    Šef kuhinje    1 izvršilac    (neodređeno vrijeme)
3.    Recepcioner    1 izvršilac    (određeno vrijeme)
4.    Vođa smjene u kuhinji    1 izvršilac    (određeno vrijeme)
5.    Kuvar    1 izvršilac    (određeno vrijeme)
6.    Pom. radnik u kuhinji    4 izvršioca    (određeno vrijeme)
7.    Poslastičar    1 izvršilac    (određeno vrijeme)
8.     Sobarica    4 izvršioca    (određeno vrijeme)
9.    Higijeničarka    2 izvršioca    (određeno vrijeme)
10.    Vešerica    1 izvršilac    (određeno vrijeme)
11.    Kućni majstor    1 izvršilac    (određeno vrijeme)
12.    Šankista    2 izvršioca    (određeno vrijeme)
13.    Konobar    3 izvršioca    (određeno vrijeme)
14.    Vozač kombija    1 izvršilac    (određeno vrijeme)

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

1. VŠS i SSS  turističkog, opšteg ili tehničkog smjera, aktivno znanje engleskog jezika u  govoru i pismu, odlično poznavanje rada na računaru (Microsoft Office, hotelski sowtware), najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim poslovima, kao i odlične organizacijske sposobnosti;
2. VKV ili KV kuvarskog smjera, najmanje tri (3) godine radnog iskustva, kao i odlične organizacijske sposobnosti;
3. SSS turističkog smjera, poznavanje rada na računaru (Microsoft Office), sa ili bez radnog iskustva;
4. VKV ili KV kuvarskog smjera, poželjno radno iskustvo;
5. VKV ili KV kuvarskog smjera, sa ili bez radnog iskustva;
6. NK (osmogodišnja škola), sa ili bez radnog iskustva;
7. VKV ili KV poslastičarskog smjera, poželjno radno iskustvo;
8. SSS ili KV radnik/ca, sa ili bez radnog iskustva;
9. NK (osmogodišnja škola), sa ili bez radnog iskustva;
10. SSS ili KV radnik/ca, sa ili bez radnog iskustva;
11. VKV ili KV elektro smjera, poželjno radno iskustvo;
12. SSS ili KV konobarski smjer, sa ili bez radnog iskustva;
13. VKV ili KV konobarski smjer, sa ili bez radnog iskustva;
14. Vozač B,C i E kategorije, poželjno radno iskustvo.

Za sva radna mjesta, uz prijavu na konkurs, potrebno je priložiti:
– CV (biografiju)
– kopiju diplome
– rodni list
– uvjerenje o državljanstvu
– dokaz o prethodnom radnom iskustvu (za radna mjesta sa potrebom radnog iskustva)
– kopiju lične karte

Prijave sa dokumentima dostaviti na gore navedenu adresu,
poštom ili lično. Nepotpune i neblagovremene prijave
neće se uzeti u razmatranje.Konkurs ostaje otvoren 15 dana
od dana objavljivanje u sredstvima javnog informisanja.


UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
e-mail: univerziet@paleol.net
telefon: 057/340-464, 057/340-464

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju
( Službeni glasnik RS broj 73/10 ), Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje

KONKURS

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Brčko

Za izbor saradnika
Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast
Informacione nauke (društveni aspekti) –  1 izvršilac

Studenska 11, 76 100 Brčko

Organizaciona jedinica:Tehnološki  fakultet  Zvornik

Za izbor nastavnika
Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast  
Procesno inženjerstvo – 1 izvršilac
Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast
Neorganska i nuklearna hemija – 1 izvršilac
Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Fizika
kondenzovane materije (predmeti: Tehnička fizika I,
Tehnička fizika II, Osnove elektrotehnike – 1 izvršilac

Karakaj , 75 400 Zvornik

Organizaciona jedinica:Pedagoški fakultet Bijeljina

Za izbor nastavnika
Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast
Sportske i rehabilitacione nauke – 1  izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

STUDIJSKI PROGRAM ZA FILOZOFIJU
Za reizbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast
Istorija i filozofija nauke i tehnologije – 1 izvršilac

STUDIJSKI PROGRAM ZA ENGLESKI JEZIK I
KNjIŽEVNOST
Za reizbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast
Specifični jezici (Anglistika-Engleski jezik) – 1 izvršilac
Za reizbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast
Specifični književnosti (Anglistika-Engleska književnost)
– 1 izvršilac

Alekse Šantića bb , 71 420 Pale

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.;i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:
– ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po  jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja  konkursa na adrese organizacionih jedinica. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

(www.palelive.com)

Pretplati se
Obavijesti o
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare