Konkurs za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida

0

Na osnovu člana 14. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 43/07; 73/08; 18/11), Prvostepena stambena komisija boračko-invalidske zaštite opštine Pale raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu 5 (pet) upražnjenih stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do desete kategorije

I LICA OVLAŠĆENA ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA

Pravo na dodjelu stana, pod uslovima utvrđenim Uredbom, imaju članovi porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi od prve do desete kategorije, koji nisu stambeno zbrinuti i koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Pale.

Članovima porodice poginulog borca smatraju se lica utvrđena Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske koja koriste porodičnu invalidninu. Izuzetno, član porodice poginulog borca može podnijeti zahtjev za stambeno zbrinjavanje i kada ne koristi porodičnu invalidninu, ali ima nesporan status i to:

a) bračni drug
b) dijete koje nije na redovnom školovanju – ako nije starije od 27 godina i ako nije sklopilo brak
Smatra se da lice nije stambeno zbrinuto ako:
a) stanuje kao podstanar,
b) stanuje u stanu ili objektu koji je otpisan iz stambenog fonda,
v) ima svojstvo privremenog korisnika ili korisnika alternativnog ili nužnog smještaja, u smislu propisa o napuštenoj imovini,
g) stanuje u vlastitom stanu ili kući koji su neuslovni ili u kojima na člana porodičnog domaćinstva otpada manje od 8 m2 površine,
d) stanuje u državnom stanu (po osnovu zakupa) koji je dodijeljen njemu ili njegovom bračnom drugu, u kome na člana porodičnog domaćinstva otpada manje od 8 m2 površine
đ) stanuje u stanu ili kući roditelja, roditelja bračnog druga ili djeteta,
e) stanuje u stanu ili kući nekog od ostalih srodnika.
(2) Ne smatra se podstanarom lice koje živi i stanuje kod roditelja, roditelja bračnog druga ili djeteta ili kod drugog člana porodičnog domaćinstva sa kojim je ranije zajedno živjelo i stanovalo.

Ne smatra se stambeno nezbrinutim lice iz prethodnog stava:
a) koje posjeduje useljiv stan ili kuću na teritoriji BiH koji zadovoljavaju stambene potrebe njegovog porodičnog domaćinstva,
b) koje je otuđilo stan ili kuću na teritoriji BiH, ili je otuđilo druge nekretnine čija je vrijednost preko 30.000 KM
v) koje je naplatilo ratnu materijalnu štetu za oštećene i uništene nekretnine u iznosu preko 30.000 KM,
g) koje stanuje u stanu ili kući roditelja ili roditelja bračnog druga, ako je stambena cjelina koju koristi sa članovima porodičnog domaćinstva uslovna i odgovara kriterijumima iz člana 13 Uredbe.

II NAČIN STAMBENOG ZBRINjAVANjA

Stambeno zbrinjavanje, se vrši dodjelom:
1. 3 (tri) upražnjene stambene jedinice u naselju Repca, Ul. Ivana Kosančića br. 15 i to:
– jednosoban stan površine 40,72 m2
– jednosoban stan površine 40,98 m2
– dvosoban stan površine 56,96 m2 i
2. 2 (dvije) upražnjene stambene jedinice u naselju Luke I i to:
– garsonjera površine 24,95 m2
– garsonjera površine 25,09 m2

Stambena jedinica daje se u zakup, saglasno zakonom i drugim propisima kojima se uređuje davanje i zakup stanova u državnoj svojini. Sa licem koje je vratilo u posjed useljiv stan ili kuću u ranijem mjestu stanovanja izvan teritorije RS, ali nema namjeru da se tamo vrati, ugovor o zakupu sklapa se na period od pet godina, sa obaveznom klauzulom da se ugovor smatra raskinutim ako se lice vrati u ranije mjesto stanovanja ili zamijeni ili otuđi nekretnine o kojima je riječ.
Prema broju članova porodičnog domaćinstva, licu koje se stambeno zbrinjava pripada:.

a) samcu ………………………….. garsonjera
b) do tri člana ……………………. jednosoban stan
c) četiri i više članova …………… dvosoban stan

III KRITERIJI ZA RANGIRANjE LICA KOJI ISPUNjAVAJU USLOVE KONKURSA ZA STAMBENO ZBRINjAVANjE:

a) status člana porodice poginulog borca
b) status ratnog vojnog invalida
v) stambena situacija
g) dužina vojnog angažovanja u ratu
d) broj članova porodičnog domaćinstva
đ) zdravstveno stanje članova porodičnog domaćinstva
e) socijalna situacija u domaćinstvu

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na konkurs, podnosioci zahtjeva dužni su priložiti :
1. rješenje o statusu člana porodice poginulog borca i priznatom pravu na porodičnu invalidninu
2. rješenje o statusu ratnog vojnog invalida
3. potvrdu, uvjerenje, ugovor, rješenje i sl. o stambenoj situaciji koji ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci
4. rješenje o statusu i kategoriji borca
5. izjavu – kućnu listu koja ne može biti starija od 6 (šest) mjeseci
6. nalaz, ocjenu i mišljenje nadležne ljekarske komisije o nesposobnosti za rad
7. rješenje, potvrdu o socijalnom statusu koji ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci
8. pismenu izjavu da lice nije/jeste naplatilo ratnu materijalnu štetu
9. pismenu izjavu podnosioca zahtjeva o namjeri povratka u ranije mjesto stanovanja
10. lice koje ima ili je imalo status izbjeglog ili raseljenog lica, odnosno čija je nepokretna imovina ostala izvan teritoriji RS, dužno je priložiti dokaze da ta imovina nije/jeste vraćena, zamijenjena, prodata ili uništena.
Prvostepena komisija ima pravo da provjeri činjenice za koje je stranka podnijela dokaze, pismenom prepiskom sa nadležnim organom ili na drugi pogodan način, a za stambenu situaciju i neposrednim uvidom na licu mjesta.
Ako podnosilac zahtjeva ne dostavi dokaz o stambenoj situciji, o stanju nepokretne imovine, ili dokaz o ne / naplaćenoj ratnoj šteti neće biti rangiran, a ako ne dostavi dokaz o nekoj drugoj činjenici koja se traži ovim konkursom, neće biti bodovan po tom osnovu.

V ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, a isti će biti objavljen i na oglasnoj tabli opštine Pale.
Zahtjevi se mogu podnijeti u prijemnoj kancelariji opštine Pale ili putem pošte na adresu Opština Pale, Ul. Romanijska br. 15, sa naznakom Prvostepena stambena komisija boračko-invalidske zaštite.
Nakon zaključenja konkursa, Prvostepena stambena komisija sačinjava prijedlog rang – liste po grupama iz čl. 14. Uredbe, i to posebno za članove porodica poginulih boraca i za ratne vojne invalide, uz napomenu da nakon dodjele 5 upražnjenih stanova, konačna rang – lista prestaje da važi.

PREDSJEDNIK
STAMBENE KOMISIJE

Dušanka Cicović

Preuzmite konkurs

(www.palelive.com)

Прати тему
Обавијeсти мe о
0 Коментара
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare