Vin­ko Ra­do­va­no­vić: Fond za ma­la i srednja pre­du­ze­ća

0

S ob­zi­rom na to da je u ovoj go­di­ni pla­ni­ra­no da se u grad­ski budžet sli­je no­vac po osno­vu po­vra­ta kre­di­ta, ko­je je Is­to­čno Sa­ra­je­vo pla­si­ra­lo po ra­ni­jim pro­je­kti­ma, taj iznos bi mo­gao bi­ti is­ko­riš­ćen za for­mi­ranje bu­du­ćeg kre­di­tno-in­ves­ti­ci­onog fon­da za ra­zvoj ma­lih i srednjih pre­du­ze­ća.

Ovo je re­kao gra­do­na­čel­nik Vin­ko Ra­do­va­no­vić, ko­ji vje­ru­je ka­ko bi ta­kav mo­del do­nio mo­gu­ćnost za po­boljšanje pri­vre­dne sli­ke na ovom po­dru­čju.

– Ove go­di­ne je po osno­vu po­vra­ta kre­di­ta pla­ni­ran pri­liv od oko 1.800.000 KM.

Uko­li­ko bi se u ci­je­li pro­ces uključi­le grad­ske op­šti­ne po­je­di­na­čno i Vla­da Re­pu­bli­ke Srpske, mo­gla bi se stvo­ri­ti svo­je­vrsna ri­zni­ca iz ko­je bi se kva­li­te­tno kre­di­ti­rao ra­zvoj pre­du­ze­tni­čkog se­kto­ra – sma­tra Ra­do­va­no­vić.

On is­ti­če da će sa ova­kvim pri­je­dlo­gom iza­ći pred grad­ske odbor­ni­ke, te na­javljuje da je osno­vna za­mi­sao da se sred­stva tro­še na na­čin ko­ji bi obe­zbi­je­dio du­go­ro­čni­ji efe­kat.

– Činjeni­ca je da bi ula­ganjem ovih sred­sta­va mo­gli ri­je­ši­ti ne­ka po­je­di­na­čna pi­tanja na polju in­fras­tru­ktu­re, ali ta­da bi bi­la i je­dno­kra­tno po­tro­še­na, dok bi kroz mo­del kre­di­ti­ranja ra­zvo­ja ma­lih i srednjih pre­du­ze­ća si­tu­aci­ja bi­la dru­ga­či­ja, jer bi uspos­ta­vi­li sis­tem po­vra­ta, a po­tom i re­in­ves­ti­ranja u no­ve ra­zvoj­ne pro­je­kte – ka­že Ra­do­va­no­vić.

On ve­li da bi se for­mi­ranjem fon­da na ni­vou gra­da Is­to­čno Sa­ra­je­vo pos­ti­gao i efe­kat u „smi­slu op­ti­ma­li­za­ci­je op­štin­skih pod­sti­caj­nih sred­sta­va“, ko­ja su po­je­di­na­čno ipak ma­la, a či­jim bi se udru­ži­vanjem za­si­gur­no pos­ti­gao ve­ći efe­kat od do­sa­dašnjeg.

– Ne­ma mjes­ta bo­ja­zni da bi ne­ka od šest grad­skih op­šti­na kroz ta­kav pris­tup bi­la ošte­će­na, ni­ti da bi grad kao in­sti­tu­ci­ja imao ek­sklu­zi­vno pra­vo na tro­šenje sred­sta­va, jer bi u upra­vnim stru­ktu­ra­ma fon­da bi­li op­štin­ski pred­sta­vni­ci – zaključu­je Ra­do­va­no­vić.

Za­pošljavanje

Ra­do­va­no­vić sma­tra da bi osni­vanje fon­da po­boljša­lo i stanje u oblas­ti za­pošljavanja.

– Mno­gim pre­du­ze­ći­ma po­tre­bna je po­drška da bi op­sta­li u aktu­el­noj kri­zi i za­drža­li svo­je ra­dni­ke, ta­ko da vje­ru­je­mo da bi se efe­kti pos­to­janja kre­di­tno-in­ves­ti­ci­onog fon­da vi­dje­li u oču­vanju pos­to­je­ćih i otva­ranju no­vih ra­dnih mjes­ta – ka­že Ra­do­va­no­vić.

Glas Srpske

Прати тему
Обавијeсти мe о
0 Коментара
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare