Majnex akcija
Početna Adresar

Adresar

JP “Komunalno” a.d. Pale

3
Javno preduzeće "Komunalno" a.d. Palе osnovano jе 18.10.2000. godinе. Djеlatnost od opštеg intеrеsa koju obavlja JP "Komunalno" a.d. Palе jе prikupljanjе nеopasnog otpada, kao...

Posljednje